dinsdag 27 augustus 2019

ASUR'ANA ~ AARDSE REIS DOOR DE HEERSCHAPPIJ VAN HET DONKER/VERTALING NL

ASUR’ANA
AARDSE REIS DOOR DE HEERSCHAPPIJ VAN HET DONKER
13 AUGUSTUS 2019Asur’Ana – Met grote vreugde kondigen de Grote Centrale Zon en Moeder Aarde aan dat de heerschappij van het donker, die Aarde en jullie Cosmos hebben geteisterd voltooid is en eindelijk tot een einde is gekomen. 
De beweging om de aanwezigheid van hen die in grote duisternis verkeren en jullie Cosmos overheersten te beëindigen, is daadwerkelijk een lang proces en project geweest.
Het heeft geleid tot een interventie van De Bron van Al dat Is of de Bron van Een die voorbij tijd en ruimte bestaat en van waaruit alle creaties uit het verleden, heden en toekomst onstaan zijn.
 Wij van de Grote Centrale Zon, bijgestaan door de Bron van Een samen met de Dara Zielen Groep, een andere kracht die intervenieert in samenwerking met de Bron van Een, hebben de lange periode van donkerte op Aarde vastgesteld.
De analyse zal vele mensen verrassen, die ons verslag van de oorzaak van de moeilijkheden in jullie creatie lezen. Aarde is altijd deel geweest van de Grote Centrale Zon, maar brak los van de grenzen van ons bewuste gewaarzijn, of in andere woorden, begaf zich naar ons onbewuste (verwijzing naar Hoofdstuk 18 van Ascentie Inzichten, deel 1 voor meer informative).
De heerschappij van het donker begon toen Aarde onze energie stroom verliet, ongeveer 16 miljoen jaren geleden. 

Echter, het donker wat aanwezig was op Aarde kon zich pas fysiek manifesteren in de menselijke dans vanaf het moment dat menselijke krachten incarneerden en vorm gaven aan een voertuig dat het donker kon gebruiken. 

Met betrekking tot alle creaties, vinden alle gebeurtenissen met name in het niet fysieke plaats, en komen dan pas binnen in hetgeen we kennen als lichamelijk. De afscheiding tussen niet fysiek en fysiek bestaat niet boven de 144e dimensie binnen de Grote Centrale Zon. Echter, alle creaties onder de 144e kennen de scheiding tussen de non fysieke en fysieke rijken.
Als Dimensie 144 naar “huis” ascendeert, zal er een einde komen aan een zodanige scheiding voor alle zielen en vormen die in die dimensie zijn geïncarneerd. Een zodanige ascentie kan niet plaatsvinden zonder dat alle dimensies die onder de 144e liggen en die dimensie ondersteunen, eveneens ascenderen.

De Grote Centrale Zon is bezig haar ervaring van scheiding tussen ziel en vorm te beëindigen.  Het is geen concept dat bestaat binnen de Bron van Een of de Bron van Al dat Is.
Geen andere creaties buiten tijd en ruimte scheiden ziel en vorm. 
Echter, de vervorming waarin jullie creatie is vervallen, is het resultaat van het experimenteren met een blauwdruk die vele dingen van elkaar scheidde, vorm en ziel, mannelijk en vrouwelijk, geest en materie. 
Het is in dit experiment, wat een noodzakelijk experiment geacht werd, waarin de vele problemen in jullie creatie en vele andere parallelle creaties ontstonden.


DE SCHEIDING VAN GEEST EN MATERIE 
Met haar experiment van het scheiden van geest en materie in gescheiden en bepaalde blauwdrukken onderschatte de Grote Centrale Zon dat een deel van de vergelijking zo verloren zou raken dat het de spirit of ziel niet meer zou kunnen horen of in staat zou zijn spirit of ziel te ervaren. Door deze miscalculatie zou vorm een afgescheiden levensvorm in het bestaan worden vanuit vrije wil en door het ontbreken van supervisie van de ziel zouden problemen op Aarde en die binnen de menselijke dans met elkaar verbonden zijn. 

Aarde is niet de enige plek noch dimensie die deze realiteit heeft ervaren, waarin fysiek en non fysiek gescheiden en waarneembaar zijn, maar Aarde staat te boek als het meest extreme voorbeeld van afscheiding. 
Extremer in realiteit dan enige andere planeet of ster die verbonden is met de Grote Centrale Zon. 

Daarom, door te onderzoeken hoe het zo gekomen is, wat zich gemanifesteerd heeft waardoor deze extreme scheiding tussen geest en materie plaatsvond, kan de Grote Centrale Zon tot een beter begrip komen van haar eigen dilemma. Want als de Aarde haar moeilijkheden corrigeert en ophoudt scheiding tussen geest en vorm te hebben, zo zal eveneens de Grote Centrale zon alle daarmee verbonden problemen in alle dimensies kunnen oplossen.

HET KARAKTER VAN ONVOLLEDIGEASCENTIE
Lang geleden zag Asur’Ana dat als de aarde zou vallen om te ascenderen, niets boven de 25e Dimensie eveneens zou kunnen ascenderen, en dat alle Dimensies tot en met de 25e  zouden worden afgescheiden en achtergelaten. Zij en haar ziel waren heel zorgvuldig met betrekking tot dit inzicht en daarom is de ascentie van Aarde wezenlijk voor het geheel van de Grote Centrale Zon. 

Het fenomeen dat een deel van een creatie zich afscheidt, wordt een onvolledige ascentie genoemd.
Onvolledige ascentie vindt plaats als niet alle aspecten van een creatie naar huis ascenderen. Onvolledige ascentie is het resultaat van een meervoudig aantal patronen, waarvan er slechts één er niet genoeg chi (levenenergie) heeft om volledige ascentie voort te brengen. Een analyse van de recente ascenties binnen de Grote Centrale Zon toont dat zulke ascenties zo onvolledig waren dat de planeten en sterren bijna ontvlamden.

Ontvlamming vindt plaats bij ascentie als er niet genoeg brandstof is om de planeet of ster naar de volgende dimensie te verheffen, en in plaats van te ascenderen, breekt de planeet of ster in stukken. Jullie wetenschappers hebben dit fenomeen een supernova genoemd. In werkelijkheid betreft het hier een ster die er niet in is geslaagd te ascenderen en in een miljoen stukjes is ontvlamd zonder enig overblijvend fysiek leven. 

In de loop van de tijd zijn er vele ontvlammingen geweest bij de vele pogingen om te ascenderen binnen de Grote Centrale Zon. Tijdens de afgelopen 8 triljoen jaren, leidde elke opvolgende ontvlamming tot een druppeltje in trilling of een druppeltje op de drempel, nodig om het leven voort te zetten. Zo’n druppeltje creëerde dimensies die eerder niet waren ervaren binnen de Grote Centrale  Zon. 

Enerzijds, bestond de Grote Centrale Zon niet in iedere dimensie onder de 25e Dimensie. Toen Dimensie 25, die van origine  een samenstel was van 18 sterren, waarvan de een na de ander probeerde te asdenderen, faalden of ontvlamden 10 van de 18 ascenties. 
Toen iedere ascentie faalde of ontvlamde, strooide het de materie verder rond en verder dan het vanuit de blauwdruk van jullie creatie in eerste instantie gepland was.
In de ontvlamming van deze 10 sterren werden de Aarde, jullie zonnestelsel, en alle zonnestelsels die van nature 3e, 5e, 12e en 18e dimensioneel zijn gecreëerd en die tot op vandaag verbonden zijn met de Grote Centrale Zon.

Door de huidige ascentie van Aarde en de gegevens die tot nog toe verzameld zijn, begint de Grote Centrale Zon nu te begrijpen wat de aanvankelijke oorzaak is van de initiële ontvlamming van elk van deze 10 25-dimensionale sterren. 
Daarom kunnen er nu correcties worden voorgebracht om ervoor te zorgen dat ontvlamming of onvolledige ascentie in jullie creatie niet opnieuw zal plaatsvinden.  Zo kan iedereen naar huis terugkeren, naar de dimensies die ontsproten zijn vanuit de Grote Centrale Zon, en dan verder naar de ENE daaraan voorbij. 

Zelfs recente ascenties waren zeer onvolledig, wat we kunnen opmaken uit onze huidige analyse, ook al kwamen ze niet tot ontvlamming. Sirius A en B haalden hun ascentie tot de 5e dimensie maar net, en waren slechts een haar verwijderd van ontvlamming.
Dus veel van Sirius bleef achter in de 3e dimensie en dat wat achter werd gelaten consumeerde de Aarde. Aarde consumeerde wat achterlaten werd, aangezien Aarde een doorlopende relatie met Sirius had, waardoor Aarde de dissonant probeerde te helen of maken, zodat Sirius kon ascenderen.
Door zo te handelen, absorbeerde Aarde meer karma dan Aarde nu kan transmuteren in haar eigen ascentie op dit moment. Die karma staat nu op het punt om te worden teruggegeven aan Sirus, en Sirius moet deze karma eerst bevrijden voordat ze überhaupt verder kan met haar process van evolutie als een zonnestelsel.
Sirius heeft een behoorlijk onvolledige ascentie gecreëerd destijds. 

Aarde absorbeerde ook karma van de Arcturiaanse ascentie. Ongeveer 600.000 jaar geleden, zochten Arcturiaanse wetenschappers een plek om materiaal van een bepaalde chemische verbinding, wat bekend is onder de naam sulfur dioxide binnen een ander zonnestelsel op te slaan.

Er was teveel van binnen het Arcturiaanse zonnestels aanwezig, en het was een feit dat Arcturus niet zou kunnen ascenderen als de hoeveelheid van dat afval binnen haar stelsel boven een bepaald level zou blijven.

Arcturiaanse wetenschappers ondervonden eerst dat de Aarde te warm was om dienst te kunnen doen als opslagruimte voor sulfur dioxide. Als de samenstelling in de warme atmosfeer van Aarde zou worden ingebracht in de temperatuur die er toen op Aarde was, zou het zich zo snel verspreiden dat het hele zonnestelsel waarvan Aarde deel van uitmaakt met een teveel aan gif worden overladen.

Dit zou nog meer karma genereren voor Arcturus en haar volledige ascentie verhinderen. Dus de Arcturiaanse wetenschappers hebben de Aarde eerst gekoeld door de loop van een andere planeet in de buurt van Aarde te veranderen en zo de zon te laten blokkeren de Aarde niet meer te laten beschijnen voor de periode van een jaar. 
Hierdoor verviel Aarde in een grote ijstijd. Arcturus bracht vervolgens grote hoeveelheden van sulfur dioxide in de atmosfeer van de Aarde, die snel bevroren in the gletchers in de oppervlakte van de Aarde. 
De inschatting was dat als de Aarde zou opwarmen, de overdaad aan sulfur dioxide gradueel los zou komen en geen schade zou toebrengen aan de Aardse koninkrijken noch aan het zonnestelsel.

Onlosmakelijk verbonden met de sulfur dioxide was de karma uit oorlogsvoering en gefragmenteerde zielen die tijdens vele oorlogen tussen Arcturus en nabijgelegen sterrenstelsels waren versplinterd.
Door de chemische stof op die wijze te absorberen, absorbeerde de Aarde het karma, die zoals alle karma is opgeslagen in de fragmentering van de ervaring, vooral in die van oorlog. 
Arcturus had evenzeer niet al zijn karma uit oorlogsvoering verwerkt in hun eigen ascencie aangezien grote getalen van die archieven op aarde achtergelaten werden in de sulfur dioxide. Zo doende, creëerde Arcturus net als Sirius een onvolledige ascentie. 

DE KEUZE VAN AARDE
Wanneer in het ascentie proces iets achtergelaten wordt in een lagere dimensie, heeft men een onvolledige ascentie gecreëerd. Aangezien Aarde dat begrijpt, kiest zij er voor niets achter te laten. 
Ze heeft al last gehad van de consequenties van twee andere sterren die ascendeerden en hun ongewilde karma en donkerte bij haar hebben gedeponeerd. 

Aarde begrijpt de pijn die zo’n ascentie veroorzaakt, en wil zo’n pijn niet opnieuw ergens anders in haar eigen ascentie creëren.
Daarom kiest Aarde er in hoge mate voor om alle karmische archieven te onthullen en alle karma die gerelateerd is aan haar 3e dimensionale dans van ervaring los te laten.
Ze wil ook de karma van elke andere plek niet langer vasthouden, omdat de karma van een ander alleen kan worden losgelaten door de planeet of ster die deze veroorzaakt heeft.

De vraag die ons van de Grote Centrale Zon bezig hield terwijl we het dilemma van Aarde onder de loep namen is waarom deze drie sterren (Sirius A en B en Arcturus) het nodig hadden om wat voor karma dan ook ergens anders te deponeren, en waarom ze hun eigen oorzaak van hun eigen creatie in hun eigen ascentie daad niet konden transmuteren?
Niet alle archieven zijn beschikbaar om de Grote Centrale Zon in staat te stellen zich te vergewissen van alle details, maar van alles wat reeds geëvalueerd is, lijkt het erop dat zowel Arcturus als Sirius twee onverenigbare energie signaturen gebruikten bij de ascentie.
Door de onverenigbaarheid van elektrische en magnetische signaturen, ging er continue chi verloren, en daardoor was er niet genoeg chi beschikbaar om alle karmische oorzaken uit hun respectievelijke creatieve ervaringen te transmuteren.
Doordat ze niet in staat waren de karma te transmuteren, werd een deel van de karma achtergelaten en Aarde absorbeerde het meeste van die karma.

Om karma te transmuteren heb je vuur nodig. Vuur heeft chi nodig. Als er niet genoeg chi is, dan is er ook niet genoeg vuur. Als er niet genoeg vuur is, zal niet alle karma verbrand worden tijdens ascentie en delen van de karma zullen ergens anders naartoe gaan. Door de verbranding van karma kunnen alle archieven geopend worden en kan alles volledig begrepen worden. 

Dus zou men kunnen zeggen dat noch Sirius noch Arcturus volledig van hun eigen 3e dimensionale ervaring geleerd hebben, aangezien niet alle archieven verbrand waren en zodoende geopend om in hun eigen ascentie begrepen te kunnen worden.

Het ligt in de daad van het niet volledig begrijpen van zijn eigen creatie dat de zelfde problemen en patronen zich keer op keer zullen herhalen, en men zou kunnen zeggen dat zowel Arcturus als Sirius heden ten dage ten gevolge daarvan parallelle problemen als de mensheid op Aarde in hun respectievelijke beschavingen hebben.
Omdat alle karma die niet is bevrijd zichzelf onophoudelijk herhaalt. 

Mensen op Aarde ervaren andere beschavingen als superieur ten opzichte wat de mensheid heeft gecreëerd op Aarde. Wij kunnen jullie vertellen dat onderzoek van de huidige Siriaanse en Arcturiaanse beschaving heeft uitgewezen dat veel van de zelfde onbalans zoals op Aarde daar aanwezig zijn. 

Dit is zo omdat de oorzaken van de onbalans nooit getransmuteerd werden in hun respectievelijke ascenties en daarom doorgingen met herhalen tot op heden.
We wijzen hierop zodat ieder mens de onderlinge verwantschap en de onderlinge verbondenheid van het geheel kan begrijpen.

Als er een probleem bestaat in wat voor dimensie dan ook, dan bestaat het tegelijkertijd en alle andere dimensies, fysiek en non-fysiek. Dit is gewoon de essentie van holografische creaties, en jullie creatie is inderdaad holografisch. 


DE ONTMANTELING VAN DE ELEKTRISCHE HEILIGE GEOMETRIE 
Omdat Aarde heeft begrepen dat het mixen van elektrische en magnetische signatuur een onvolledige ascentie veroorzaakt, kiest ze er op dit moment voor om alle dissonante elektrische energie stroom los te laten. Dientengevolge wordt deze dissonantie die bekend is als heilige geometrie en lijkt op wat vele mensen kennen als een “Mer-Ka-Ba”, momenteel in hoog tempo ontmanteld rondom het auraveld van de Aarde.

Op parallelle wijze, kiezen de Aardse Zon (jullie 5 dimensionale solaire zon), de Zon van haar Zon (12 dimensionaal) en de Zon op cosmisch level (25 dimensionaal) er op dit moment eveneens voor om af te zien van alle heilige geometrie die een elektrische basis heeft. 
Zo doende, is de nieuwe energie stroom die voort komt in alle aura velden, subtiele lichamen en het gridwerk van de Dimensies 3 tot en met 25, rond en gerelateerd aan de Drievoudige Sfeer beweging. 
Als die elektrische signatuur zo ongeschikt was om te ascenderen, waarom vertrouwden planeten als Sirius en Arcturus dan überhaupt op zo’n signatuur?
Welnu, de eerlijke waarheid is dat hoe deze signatuur gemengd raakte met de magnetische signatuur wordt nog steeds niet helemaal begrepen in de Arcturiaanse of Siriaanse geschiedenis. 
Echter, we hebben het vermoeden dat een set omstandigheden die parallel loopt aan hetgeen Aarde manifesteerde en die een inteelt van de twee signaturen veroorzaakten in de loop der tijd, gelijk loopt aan hetgeen in het verleden gebeurde op zowel Sirius als Arcturus.
Waarom zijn die archieven niet beschikbaar? Het lijkt erop dat de karma die op Aarde werd achtergelaten, die archieven bevat en nooit werden geanalyseerd en verwerkt in de respectievelijke ascenties van Sirius en Arcturus. 

(Gerelateerd: Ik ben de Zonne Christus in een Hoge Frequentie-Lichttaal uitzending)

Wat ons bij ons volgende punt brengt. Wanneer karma wordt achtergelaten of niet verwerkt wordt, creëert het een beschadigd archief waarin exact dezelfde omstandigheden zich nogmaals zullen manifesteren. 

Aarde vermengde uiteindelijk magnetische en elektrische energie signatuur als gevolg van het naar haar verplaatste karma van Arcturus en Sirius. 
Om deze reden kan de analyse van de omstandigheden waarin Aarde verkeert licht laten schijnen op hetgeen wat met Sirius en Arcturus moet zijn gebeurd voordat ze ascendeerden. 
Bovendien worden de karmische archieven van die gebeurtenis nu teruggegeven aan Sirius en Arcturus, en zij zijn bezig helder te krijgen voor zich zelf wat ze verzuimden los te laten en analyseren tijdens hun ascentie, heel lang geleden.  

HET PERSPECTIEF VAN DE GROTE CENTRALE ZON
Wij van de Grote Centrale Zon beoordelen Sirius, Arcturus of Aarde dienaangaande niet. We zijn echter wel van mening dat een onvolledige ascentie niets dient, en dat we enkel de volledige verzameling van alle archieven van oorzaak van alle planeten en sterren die op dit moment ascenderen zullen ondersteunen.

We leggen dus in zekere zin onze wil op aan die sterren die een onvolledige ascentie prefereren boven een volledige, omdat we zien dat alles minder dan een volledige ascentie wederom zou kunnen leiden naar een val naar een dusdanig lagere trilling dat onze creatie in tweeën zou splitsen. Zo doende, zou slechts de helft van onze creatie naar huis kunnen ascenderen in de loop van de tijd.

Elke creatie die in tweeën splitst zal de zielen die het veroorzaakten uiteindelijk dwingen om terug te keren en de creatie die ze achterlieten te laten verrijzen.
We observeren momenteel Athena in haar poging om te laten verrijzen wat ze achterliet in een onvolledige ascentie in een parallelle tijd ruimte quadrant van de Grote Centrale Zon.
Het is veel moeilijker om terug te keren indien men al naar huis geascendeerd is, en het vraagt veel meer chi of energie om op te halen hetgeen nadien is achtergelaten. 
Om deze reden kiest de Grote Centrale Zon ervoor om niets achter te laten, en niet te herhalen wat Athena heeft gemanifesteerd bij haar eigen creatieve ervaring. Men zou kunnen zeggen dat we leren van de ervaringen van een ander.

We hebben in eerdere uitzendingen reeds gesteld dat we niet met de magnetische stroom van de Grote Centrale Zon resonerende energie signaturen zullen absorberen. 
Wij kiezen daar niet voor aangezien we reeds een niet-resonante stroom hebben geabsorbeerd tijdens de ascentie van Sirius en Arcturus, en dit heeft een grote deformatie gecreëerd binnen alle dimensies van de Grote Centrale Zon. 
Alle dimensies zijn holografisch. Een dimensie kan niet ascenderen naar een grotere deformatie zonder te veroorzaken dat alle dimensies in eenzelfde deformatie terechtkomen. 
De onvolledige ascenties van Sirius en Arcturus veroorzaakten een grotere deformatie, waardoor de Grote Centrale Zon in een parallelle deformatie terecht kwam die niet toonaangevend was voordat die ascenties plaatsvonden. 

Voor alle dimensies binnen de Grote Centrale Zon is Aarde cruciaal in het proces om zich uit die deformatie te bewegen. Waarom is dat zo? Aarde is in fases een pad op de kaart aan het ontwerpen van een elektrische en magnetische energie stroom naar enkel een magnetische stroom.
Dezelfde kaart die hier gemaakt wordt kan worden gebruikt voor Sirius en Arcturus, die hun in staat zal stellen om hun elektrische patronen mettertijd te ontgiften. 
Zulke patronen kunnen ook worden toegepast op alle gedeformeerde energie stromen binnen de Grote Centrale Zon. Zo doende, zal de Grote Centrale Zon aan haar reis naar huis beginnen, en wel een reis waar geen enkel deel van onze creatie achter zal worden gelaten. 

DE GEBOORTE VAN EEN TIJDPERK VAN DONKERTE OP AARDE
Uit de bestudering van de karmische archieven van Aarde zoals ze vrijkomen in haar huidige fase van ascentie, blijkt dat het donker lange tijd geleden begon, 24 miljoen jaar om precies te zijn. De mensheid kwam pas 23,8 miljoen jaren later op Aarde.
Echter, de mensheid kwam terecht in dezelfde gedeformeerde dans als Aarde zelf als gevolg van het zaaien van het menselijke rode ras. 
24 miljoen jaren geleden, begon Aarde de uitgestoten engelen uit een andere sectie van de Grote Centrale Zon te ontvangen die destijds ascendeerden. Deze engelen ‘deden hun werk niet’ naar behoren in hun oorspronkelijke dimensies. 

Inderdaad, we begrijpen nu dat deze engelen “slangen” waren gekleed als engelen, en helemaal geen engelen waren in relatie tot de oorspronkelijke setting van jullie creatie. 

Deze slang engelen waren van nature destructief, dit is namelijk het doel van slangen. Slangen bewaren een tussenruimte of de dichtheid die vorm toestaat te bestaan.  
Draken bewaren de herinnering aan God/Godin die in vorm incarneert. 
Engelen transporteren de dans van genetische materialen, inclusief de slangen die dichtheid of materie bewaren. Engelen construeren de energie stroom, die de subtiele lichamen omvat, het chakra systeem, energetisch grid werk en een ruimte creëren waarin draak of engelenziel en vorm samen kunnen komen. 
Engelen die van nature geen draken zijn maar slangen, zouden handelen volgens het doel dat alle slangen bij zich dragen, namelijk om af te scheiden en te verdelen. Die ruimte vasthouden vraagt de bekwaamheid om af te scheiden en te verdelen. Dus uiteraard begonnen zulke slangengelen in de creaties waarbinnen zij bestonden af te scheiden en te verdelen ten aanzien van de genetische materialen en energiestroom. (Zie Hoofdstuk 10 “De dans tussen “Licht en Donker” voor meer informatie).

In plaats van dat de oorzaak van de incompetentie van zulke engelen werd begrepen, duwden ascenderende sterren zulke engelen uit hun creaties. Zo doende, vielen deze engelen verder en verder naar beneden, zoekende naar een thuis, en werden opgevangen door Aarde. 

Zulke slang engelen kenden niets anders dan scheiden en verdelen, wat ook wel bekend staat als versplintering. Toen de drakenengelen van de Aarde de slang engelen omhelsden uit de hogere dimensies, werden ze zo versplinterd dat ze onherkenbaar werden en tot slaven en lakeien van de slang engelen verwerden.
Alle informatie werd verwijderd van de engelen die de Aarde vasthielden in deze dans, en de Aarde verminderde en verminderde in vibratie. Dit gebeurde 8 miljoen jaren voordat de Aarde de Grote Centrale Zon volledig verliet en 23,8 miljoen jaren voordat de mensheid arriveerde.

Nogmaals, omdat de archieven van de ascentie van die dimensies die hun incompetente engelen eruit gooiden nooit werden ontdekt, werd wat had plaatsgevonden nooit compleet begrepen. 
Het is duidelijk dat dit ook een onvolledige ascentie creëerde, waarbij een deel van die ascenderende dimensies achter werd gelaten en op Aarde viel.
Men zou hierin kunnen zien dat dit is waarom de Aarde de onvolledige ascenties van Sirius en Arcturus opnieuw zou absorberen in haar toekomst, omdat het patroon reeds lang geleden in gang was gezet. 
Aarde heeft het patroon reeds herhaald, zoals de essentie is van onverwerkte karma en archieven, het herhaalt onophoudelijk totdat het wordt losgelaten en volledig begrepen en een nieuwe dans in de plaats ervan manifest wordt. 


DE STRIJD TUSSEN LICHTE EN DONKERE ENGELEN
Aarde heeft de drakenengelen, die haar 24 miljoen jaar geleden bewoonden, recentelijk weer laten verrijzen. 
Er woedde een strijd van 21 dagen tussen de oude engelen en de heersende engelen van het donker, oftewel de slang engelen en bereikte haar hoogtepunt in een staakt-het-vuren, aangemoedigd door de Bron van Al dat Is.
Het werd de Bron van Al dat Is duidelijk dat de engelen van het donker niet volgens de regels speelden van karmische voltooiing, en zo doende, kwam ze tussenbeide.
Deze engelen van het Licht van zo lang geleden wonnen zo doende hun strijd. Deze specifieke strijd betekende het einde van de overheersing door het donker op Aarde. 
De verschuiving ging hand in hand met het feit dat Aarde haar oorspronkelijke status voorbij de 3,000 (DNA deeltjes) duwde in de afgelopen weken. Wereldwijde ascentie is complex, maar het volstaat te zeggen dat de Aarde zichzelf aan het herstructureren is in relatie tot het verloren genetische materiaal, dat was afgescheiden van haar fysiek door de vele vallen in vibratie in de loop der tijd. Zodoende, heeft Aarde een andere grote initiaties doorgevoerd in haar wereldwijde ascentie, en haar auraveld heeft de grenzen verlegd van jullie 25e dimensionele Cosmos. 

Wereldwijde ascentie loopt parallel aan menselijke ascentie en als men begint te begrijpen wat het betekent om 3.000 deeltjes DNA te overstijgen in hun menselijke dans, kan men zo’n verschuiving ook bezien op wereldwijde schaal.  

In de menselijke ascentie, zorgen 3.000 DNA deeltjes voor het transcenderen van de persoonlijkheid, die bestaat uit vele gefragmenteerde zielen die hebben geleerd samen te dansen in de loop der tijd. 
Door persoonlijkheid te transcenderen, kan een “hele en complete” ziel dansen met het menselijke veld, wat leidt tot een nieuw en vitaler soort gevoel dat je je van binnen heel en compleet voelt. 

Op parallelle wijze, heeft Aarde de originele engelen en zielen die gebroken raakten in de dans met de slangengelen in haar geschiedenis 24 miljoen jaar geleden bijeen gebracht. Dit stelt de Aarde in staat om een nieuw gevonden gevoel van innerlijke heelheid, eenheid en blijdschap als de gangbare realiteit te ervaren.
Zulke veranderingen moeten niet worden onderschat. Alle soorten zijn de karma aan het helen van 24 miljoen jaar geleden. Voor mensen, en die walvissen en dolfijnen die hun aanwezigheid op aarde pas lieten zien in de afgelopen 200.000 jaar, triggert de overstijging van de Aarde parallel karma om opgeruimd te worden.

Het is deze karma, die gerelateerd is aan het donker in menselijke relaties, die we vervolgens willen onderzoeken.


DE ZAAIING VAN HET RODE SLAVEN RAS EN DE RODE SPIRITUELE ELITE DOOR SIRIUS
Op gelijke wijze aan de non fysieke rijken die de Aarde omringen, verviel de mensheid snel nadat ze ingezaaid was in een parallelle dans. Aarde nam het met het rode ras ingezaaide veld over. Zo doende, begon het genetische materiaal van het ingezaaide rode ras eerder afgescheiden en verdeeld te raken dan in heelheid van hun originele blauwdruk te verkeren.

Het is nu duidelijk dat de menselijke rassen op Aarde, die door Sirius werden gezaaid, twee gescheiden en specieke genetische structuren hadden. 
Er werden inderdaad 7 rassen gezaaid, echter, het gezaaide rode ras was gekloond in een laboratorium met als doel werkkrachten te creëren om het goud te delven voor de Pleiadiërs.
Dit leek een eerlijke compensatie voor de karmische schuld die Sirius had aan de Pleiaden. De afwikkeling van die schuld stelde Sirius in staat om 120.000 jaar geleden te ascenderen. Het slavenras bevatte 60% van de genetica van een gemiddelde Siriaan en was van nature volgzaam.

Samen met de slaven, zaaiden de Sirianen ook een spirituele elite groep mensen op Aarde die er waren om een methode te bedenken om hun lagere tegenhangers te ascenderen en Aarde te ondersteunen in haar keuze om 200.000 jaar later te ascenderen.
Deze kleine groep spirituele elite hadden een hoofd dat 3x zo groot was als de gekloonde rode slaven, hun capaciteiten waren gelijk aan een volledige set Siriaanse genetica.

In het begin konden de slang engelen de gedachtevorm van de spirituele elite niet binnen komen. Echter, in de loop van de tijd en met de toenemende deformatie van het overblijfsel van het rode ras, veranderde de gedachtevorm genoeg om die dans te laten beginnen. Toen de slang engelen het veld van de spirituele elite overnamen, raakten er al snel delen van de genetische codering verloren, die leidde tot de eerste deformatie van hun vorm en veld. 

Er waren zo weinig van deze elite wezens dat ze vermengden met anderen in de loop der tijd, en zoals met alle inteelt, vond er een deformatie plaats. Het wordt aangenomen dat deze deformatie debet was aan de eerste onvolledige ascenties van het gezaaide rode ras, ongeveer 192.000 jaar geleden. Een onvolledige ascentie laat een deel van iemands karma en de daaraan verbonden gedachtevorm achter. 
Aangezien het karma en de gedachtevorm onverwerkt bleven, vervielen de spirituele elite en het gezaaide rode slaven ras verder en verder tot deformatie. De deformatie werd groot genoeg om een familie van de Pleiadiërs die zelf gedeformeerd waren aan te trekken, omdat een deformatie een gelijkwaardige deformatie aantrekt. 

Ook al stond er een schuld open aan de Pleiadiërs, had elke groep Pleiadiërs naar Aarde kunnen komen met als doel mijnbouw op Aarde om de schuld te vereffenen, maar dat had ook welwillend kunnen zijn. Vanuit zo’n welwillendheid zouden de Pleiadiërs hebben kunnen nemen wat ze nodig hadden zonder de Aarde compleet te beroven van haar essentiële mineralen en bronnen, die ze nodig had om haar trilling en ijsschilden te behouden. Zo’n welwillendheid zou de Aarde beter voorbereid hebben achtergelaten om te ascenderen in jullie huidige naad van de geschiedenis. 
In plaats daarvan, kwamen de Annanuki naar de Aarde en ze gaven weinig om de Aarde, het enige wat ze bezig hield was hun persoonlijke winst. De Annanuki delfden de Aarde helemaal leeg tot het punt waar ze verviel tot een lagere trilling en de ijsschilden die waren geconstrueerd als voorbereiding voor de ascentie door Sirius stortten ineen en werden jullie oceanen. 
Wat veroorzaakte dat deze groep Pleiadiërs zo gedeformeerd waren? Zo onverschillig? Zo met zichzelf bezig?
De Annanuki zelf lijken gedeformeerd te zijn geraakt door inteelt binnen hun eigen familie lijnen met een ander ras dat van nature elektrisch was in hun genetica en van Alpha Centauri. Zo doende, was de Annanuki familie in de loop van de tijd van nature half elektrisch en half magnetisch geworden.

Het is interessant om op te merken dat de juridische macht van de Pleiaden de Annanuki naar Aade stuurden als een manier om ze te verwijderen van de Pleiaden. De dissonantie van de Annanuki creëerde inderdaad problemen in de Pleiadische energie stroom, en dus om de oorzaak van deze dissonantie te verwijderen, gaven de Pleiadische Hiërarchieën de Annanuki een klein project ver weg van huis. Echter, dit loste uiteindelijk hun probleem niet op, omdat de Pleiaden toch alle karma erft die Aarde opliep door haar relaties. 

Zulke karma kan zich enkel herhalen, en inderdaad, net zoals de Annanuki zijn ze door de eeuwen heen ook half elektrisch en half magnetisch geworden. 

Karma is holografisch. Karma reist langs genetische afstamming naar ieder een die deel uit maakt van die afstamming. Het geloof dat iemand een relatie, zelfs als die relatie dissonant is, ergens anders heen kan sturen om er van “verlost” te zijn zodat het op geen wijze meer invloed kan hebben, is een grote leugen. 
Menselijke genetica is holografisch, en alle karma die is opgelopen wordt overgedragen naar toekomstige generaties. 
De Grote Centrale Zon acht veel van de huidige problemen in de Peiadische menselijke beschaving verwant aan de onbekende gebeurtenissen op Aarde door een kleine groep van hun relaties, die bekend zijn als de Annanuki. 

Als deze archieven worden gedeeld, is er een mogelijkheid voor de Pleiaden om te begrijpen wat er is gebeurd is en ervoor te kiezen het los te laten en te vergeven. Als ze dat doen, kan alles transcenderen. De Grote Centrale Zon geeft alle archieven van de Aarde vrij aan alle creaties die hierdoor voor zulke doeleinden zijn getroffen.  

Gerelateerd: Ostara Zegeningen, Lied voor de Equinox. 


VERANDERING VAN DE AARDSE ENERGIE STROOM
Toen de Annanuki naar Aarde kwamen, werd erkend dat de Aarde enkel magnetisch was en dat hun specifieke genetica een elektrische energie beweging nodig hadden om hun gezondheid en welzijn te onderhouden. 
De Annanuki hadden niet de technologie in huis om Aardes energiestroom te veranderen, en importeerden wetenschappers van Orion die in ruil voor bepaalde bronnen, akkoord gingen om te helpen. 
Deze wetenschappers arriveerden op Aarde rond 152.000 jaar geleden, en veranderen gedurende een periode van 100 jaar Aardes energie stroom van enkel magnetisch naar elektromagnetisch van aard. 

Vanaf het moment dat elektriciteit werd geintroduceerd, begon de magnetische stroom van het gezaaide rode slavenras en de rode spirituele elite te versplinteren. Sommigen van de meest wetende meesters van de rode spirituele elite overleden binnen 14 dagen nadat de elektrische energie werd geïntroduceerd in de energiestroom van Aarde en gelijk met hen verdween alle kennis en begrip wat ze door de tijden heen en door meesterschap hadden verzameld.
Recente archieven hebben getoond dat meer dan 190 van die meesters binnen 14 dagen overleden nadat de wetenschappers van Orion de elektrische heilige geometrie lanceerden op Aarde. 

Wanneer de fysieke vertegenwoordiging van meesterschap stopt, raakt meesterschap vervormd. Wanneer meesterschap wordt vervormd in wat voor creatie dan ook, wordt alles daardoor beïnvloed en raakt alles eveneens vervormd. 
Het is namelijk via meesterschap dat de deformatie de mogelijkheid heeft om gezuiverd te worden. Als meesterschap gedeformeerd raakt, kan niets meer worden gezuiverd en beweegt mettertijd alles dieper en dieper de deformatie in. 
We weten nu dat door de verdwijning van die meesters, Aarde in een val terechtkwam waar ze zich zelf niet uit zouden kunnen halen, die de daaropvolgende 152.000 jaren van travestie via voortgaande deformatie veroorzaakten. 
Want de middelen om die deformatie te zuiveren zijn verloren geraakt via de dood van die grote spirituele meesters van het menselijke ras. 

De Annanuki hebben nooit Aardes toestemming verkregen om haar energie stroom te veranderen. Noch hebben de wetenschappers van Orion of de Annanuki de elite van het spirituele rode ras geraadpleegd hoe de verandering in de energiestroom zowel de elite van het spirituele rode ras als de Aarde zou veranderen. 

Echter, de karma van Arcturus die begraven lag in de gletchers van de Aarde trokken een parallelle ervaring aan in de loop van de tijd. Want in die archieven ligt de informatie opgeslagen van hoe Arcturus 720.000 jaar eerder in een parallelle menselijke manipulatie eveneens deels magnetisch en deels elektrisch werd. Deze karma herhaalde zich simpelweg op Aarde. 

ASTROLOGISCHE INVLOEDEN EN ELEKTRISCHE STROOM
De wetenschappers van Orion veranderden niet alleen de energiestroom op Aarde maar in jullie hele zonnestelsel. 
Nogmaals, er waren geen afspraken met jullie zonnestelsel om zo’n manipulatie toe te staan, hoewel de karma afkomstig van Arcturus die Aarde vasthield, zich gewoonweg herhaalde. 
Het is de Grote Centrale Zon nu duidelijk geworden dat het solaire system van Arcturus ten prooi moet zijn gevallen aan parallelle menselijke manipulaties als op Aarde. Dit plaatst de karma voor zulke manipulaties niet alleen oorzakelijk op de schouders van de mensen van Orion, maar ook op die van Arcturus zelf. Want Arcturus wordt geacht de oorspronkelijke oorzaak te zijn door met haar karma Aarde te bezwaren tijdens haar onvolledige ascentie. 

Orion erft nu ook de karmische oorzaak van het manipuleren van de Aarde en jullie solaire stelsel naar een niet resonante energiestroom.
Een zodanige karma is inderdaad omvangrijk, en de menselijke voorvaderen die verantwoordelijk zijn, dragen het gewicht van dit karma, als ze momenteel incarneren op Orion. 

Nogmaals, enkel omdat de oorspronkelijke mensen die het veroorzaakten gekomen en gegaan zijn, wil dat niet zeggen dat de karma die is gecreëerd simpelweg verdwijnt. In plaats daarvan erven de afstammelingen verbonden aan de voorvaderen van Orion de karma die ze nooit hebben aangepakt tentijde dat de wetenschappers aanwezig waren op Aarde. Zulke karma is inderdaad omvangrijk en zowel Orion en Arcturus mogen worden aangesproken om Aarde ter compensatie te helpen met haar ascentie.

De introductie van de elektrische stroom op Aarde polariseerde de oorspronkelijke magnetische stroom, die de daaruit voortvloeiende gedachtevorm gebaseerd op polariteit veroorzaakte. Zo doende raakte alle eenheid tussen alle geïncarneerde soorten op Aarde verloren.
Vele mensen zijn bekend met de huidige astrologische stelsels in jullie solaire stelsel. 
De originele astrologie die het gezaaide rode ras bestuurde was enkel magnetisch en eenheid-gebaseerd. Die magnetische energie was roterend van aard en bewoog zich rond de planeten en de zon op een cyclische manier. Deze ronddraaiende energie beweging maakte het mogelijk voor de gedachtevormen die er op iedere planeet waren om op eenheid gebaseerd te zijn. Op eenheid gebaseerde realities werden op Aarde onderhouden via een op eenheid gebaseerde gedachtevorm, die deel uitmaakte van de planeten in jullie solaire stelsel.
Toen een nieuwe energie beweging werd geïntroduceerd die daadwerkelijk elektrisch was, werd de magnetische stroom versplinterd en gebroken door scherpe randen en rechte lijnen van elektrische impulsen. 

Dit polariseerde de gedachtevorm in twee categorieën, een die meer gewicht had dan de ander, en anderen minder dan de ander, en de eenheid die het er tussenin liggende punt was, raakte compleet verloren. 
Dit wegen van gedachtevorm is bekend als polariteit en het creëert een gedachtevorm die is gebaseerd op tegenstellingen. Gedachtevorm gebaseerd op tegenstellingen creëert conflict. 
De astrologische invloeden die in beweging bleven nadat de wetenschappers van Orion de elektrische solaire stroom lanceerden, werden daarna confronterend van aard. 
Als men in een omgeving woont, is men onderdeel van de duw en trek bewegingen in zo’n omgeving. De confronterende aard van duwen en trekken van tegengestelden zetten de Annanuki uiteindelijk op tegen zichzelf. Het zette ook het gezaaide rode ras tegen zichzelf op en uiteindelijk tegen de Annanuki. Dit bereikte een hoogtepunt in oorlogsvoering tussen de Annanuki onderling, en opstanden onder het rode ras, wat het hoogtepunt bereikte in een nucleaire vernietiging van de Aarde.

ONSTERFELIJKHEID VERSUS ASCENTIE
De duw en trek energiestroom veroorzaakte ook dat de Annanuki onsterfelijkheid verkozen boven transcenderen via ascentie. Transcendentie is een op eenheid gebaseerde gedachtevorm die meesterschap ten doel heeft. Onsterfelijkheid is een op polariteit gebaseerde gedachtevorm die levensverlenging via het overwinnen van de dood ten doel heeft. 
Meesterschap via transcendentie leidt naar het overwinnen van de dood, echter wordt het bereikt via het verlaten van het fysieke lichaam door het zich meester worden van de materie in plaats van het oneindig verlengen van de fysieke levensspanne.
Wij zien het verlangen van de Annanuki om hun levens voor altijd te verlengen als een voorbeeld van de deformatie van de doeleinden van meesterschap. 

Als iemand onsterfelijk is, wordt de noodzaak van een plezierige voornaamste bezigheid de voornaamste focus. Toen de Annanuki het concept van meesterschap binnen hun eigen gedachtevorm verschoven naar onsterfelijkheid, werd het bezighouden met fysiek comfort het doel. Het is voor zo’n doel dat men in staat is een planeet of ster van zoveel bronnen te beroven, aangezien het doel van meesterschap verloren is gegaan. 

Als het doel van meesterschap onsterfelijkheid is, waar zouden noodzakelijke mineralen of ijsvelden om de trilling van de Aarde vast te houden voor haar toekomstige ascentie dan nog toe dienen? 
Vanuit het perspectief van de Grote Centrale Zon, verschoof het doel van Aarde van ascentie naar het behoud van onsterfelijkheid in de gedachtevorm van de planeet; onsterfelijkheid verving de gedachtevorm van meesterschap. 

DE TEELT VAN SLAVENRASSEN
Men kan zich afvragen waarom het Siriaanse ras ervoor koos om een slavenras voor de Pleiadiërs te telen, met als doel de Aarde te beroven van haar bronnen, om een Siriaanse-Pleiadische schuld te vereffenen?
De Grote Centrale Zon constateert hier vele schendingen van het gecreëerde recht. Ten eerste is het niet het doel van de Aarde om door twee andere creaties te worden gebruikt om een schuld te vereffenen waar ze überhaupt geen partij bij was. Toch vervulde Aarde deze rol. Waarom?
Vanuit onze bevindingen, heeft Aarde vaak een geschil tussen andere beslecht, en offerde zich uiteindelijk vaak op bij het bereiken van een akkoord. 
Zeker, de natuur van Aarde is altijd die van vredestichter geweest. Dus Aarde stemde ermee in gebruikt te worden om de schuld tussen de Pleiaden en Sirius te vereffenen, zodat Sirius kon ascenderen, zonder zich misschien de consequenties daarvan te realiseren, die dat met zich meebracht.  

Aldus werd de eerste groep van minder dan hele mensen geïmporteerd op Aarde samen met een spirituele elite om ze door Sirius te besturen. Ze werden geïmporteerd op Aarde om te worden gebruikt door de Pleidiërs voor de mijnbouw op Aarde, dus werden ze ontworpen om volgzaam te zijn. Hier zien we een impliciete mede-afhankelijkheid, die inherent is aan het oorspronkelijke ontwerp van het rode ras. Bij Ascentie moet ieder mens zijn of haar eigen gewicht omhoog trekken. Hoe kan een mens die minder gewaar is zelf ascenderen? Het gezaaide rode slavenras had slechts 60% van de genetica die nodig was om te ascenderen. 
De afstammelingen van Sirius die gebruikt zijn voor het klonen erven het karma van deze ervaring. Je kunt niet iets creëren uit je eigen genetische materiaal zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de creatie, en als die verantwoordelijkheid voor de eigen creatie niet wordt genomen, leeft men enkel om zijn eigen gelijke creatie in de toekomst te ervaren. Wat betekent dat?
Dat betekent dat de Siriaanse mensen óf gaan begrijpen en vergeven wat ze hebben gedaan, óf een val in genetisch materiaal gaan ervaren zoals ze hebben gecreëerd met hun creatie van de minder dan hele mens kloon, en die ze vervolgens zaaiden op Aarde. 
Dit is wat we noemen creatief recht in actie. Men kan niet iets creëren zonder het zelf te ervaren. Als men een slaaf creëert met inferieure genetische materialen, 
zullen diens eigen toekomstige nakomelingen ervaren zelf slaaf te worden met inferieure genetische materialen. Dit is oorzaak en gevolg in actie.

MEDE-AFHANKELIJKHEID IN HET OORSPRONKELIJK GEZAAIDE RAS
Wat werd er van de spirituele elite gezaaid op Aarde? Van deze mensen werd verwacht dat ze zorg droegen voor de massa rode slaven die minder bewust waren. Nogmaals, we zien hier een structuur van mede-afhankelijkheid vanaf het begin dat het rode ras op Aarde werd gezaaid. Men moet aannemen dat Sirius zelf op een gelijke wijze functioneerde, of anders dat degenen die zo’n daad pleegden de illusie erachter zagen en ervoor kozen niet aan die dans deel te nemen. 
Elke mens waarvan wordt verwacht zorg te dragen voor een andere groep mensen is vervormd. Dit type van deformatie wordt ook het “goeroe fenomeen” genoemd. De heden ten daagse goeroes hebben er onbewust mee ingestemd voor hun gevolg zorg te dragen, en door dat te doen, geeft het gevolg, de goeroe haar spirituele kennis. 
De Goeroe ontvangt de spirituele kennis, met het is niet zijn of haar eigen waarheid, en dus dient dit niet in de dans naar meesterschap. Want meesterschap vraagt dat men zijn of haar eigen waarheid volgt, en zo doende, leert om alleen op zijn of haar eigen kennis te vertrouwen. 
De goeroe die vertrouwt op de kennis van zijn of haar gevolg verliest zijn of haar waarheid en kan die dus niet meester worden. Het gevolg, door het geven van haar kennis aan de goeroe, verliest ook haar waarheid en kan die niet meester worden. Het eind resultaat is een val waar meesterschap ophoudt te bestaan. 

Dit is inderdaad wat er gebeurd is op Aarde, het einde van meesterschap. Echter, de oorspronkelijke oorzaak ligt in de originele zaaiing van het rode ras. Omdat de goeroe leerling inherent was aan de structuur van de beschaving van het gezaaide rode ras, de spirituele elite-slaaf relatie. 

Men zou evaluerend kunnen zeggen dat zo’n structuur werd gezaaid om meesterschap of ascentie te doen mislukken, en dat deed het inderdaad ook. 
Want de archieven laten zien dat de spirituele elite heeft geëxperimenteerd door te proberen een klein groepje die de genetica van de rode slaven in zich droeg, te laten ascenderen. 

Dit waren de eerste onvolledige ascenties binnen het rode ras, voorzover bekend is uit de Aardse archieven. 
Die slaven creëerden een onvolledige ascentie omdat niet alle genetica op de juiste manier werden belichaamd door diegenen die 40% minder dna materiaal hadden bij het begin van de ascentie. 

Onvolledige ascentie verandert de gedachtevorm van het geheel. Want iedere gedachtevorm die wordt achtergelaten en dus niet wordt getransmuteerd of getranscendeerd in de daad van ascentie, wordt opgeblazen in het geheel van de gedachtevorm. Toen de rode slaven ascendeerden, creëerden de ontbrekende genetica ontbrekende schakels in de gedachtevorm, die niet getransmuteerd en zo achtergelaten werden, en werden die gedachtevormen uitvergroot voor alle soorten op Aarde. 

Laten we hier een voorbeeld geven zodat jullie het beter begrijpen. Laten we zeggen dat deze eerste groep van rode slaven ascendeerden en 3 gedachtevormen achterlieten die niet geheel getransmuteerd werden. Laten we zeggen dat  de gedachtevormen van harmonie, eer en vrede nooit geheel getransmuteerd werden tijdens de daad van transcendentie en ascentie van deze groep slaven. 

Bij ascentie transmuteert men de gedachtevorm die van nature 3e dimensioneel is en accepteert een 5e dimensionele gedachtevorm ervoor in de plaats.  Het gemis van een volledige transcendentie van enige gedachtevorm in de 3e dimensie creëert een gebrek aan volledige acceptatie van zijn 5e dimensionele tegenhanger tijdens ascentie. 
Het resultaat is een deformatie in zowel de 3e als in de 5e dimensie ten aanzien van de voltooiing van zo’n onvolledige ascentie. 

In het voorbeeld hierboven en op Aarde, worden harmonie, eer en vrede opeens in extreme mate de focus van alle soorten op Aarde, ten opzichte van alle andere gedachte vormen. Dit veroorzaakt een onbalans die leidt tot verdeeldheid en verdere vervorming tussen alle mensen en soorten op Aarde. Echter, in de 5e dimensie, is de gedachtevorm van harmonie, eer en vrede juist kleiner geworden. Als gevolg van zo’n onvolledige ascentie, is er in de 5e dimensie een tekort aan de gedachtevorm van harmonie, eer en vrede, als een soort de-accentuering.  Met als gevolg dat er ook een vervorming optreedt in de 5e dimensie, waarin niet genoeg aandacht wordt besteed aan het bewaren van harmonie, eer en vrede. 

Gerelateerd: Een Gouden Wezen worden  – Deel 1

Balans van gedachtenvormen is de grondslag van relaties gebaseerd op eenheid. Relaties gebaseerd op eenheid zijn nodig om te ascenderen, omdat chi steeds meer kan worden uitgebreid in de harmonie van eenheid, en zo een beweging kan voortbrengen naar een volgende dimensie in het fysieke. 
Als eenheid verloren raakt, dan is meesterschap via ascentie ook verloren, aangezien die dissonantie de uitbreiding tot elke hoogte waar de dissonantie zich bevindt verhindert. 
Door de dissonantie die werd gecreëerd door die onvolledige ascenties van de rode slaven werden de dissonante Annanuke aangetrokken tot Aarde. En dit leidde tot de volgende fase van verwoesting voor Aarde. 

Het is duidelijk dat het gezaaide rode ras zijn eigen ondergang creëerde. Echter, de ondergang was het resultaat van een gedachtevorm, inherent aan de oorspronkelijke zaaiing, waarin mensen met mindere capaceiten en minder genetisch materiaal, geacht werden te ascenderen onder de begeleiding van mensen met meer capaciteiten en genetisch materiaal. 

Met zou dit misschien kunnen zien als de eerste en belangrijkste les rondom het wetenschappelijk experimenteren met en het klonen van mensen. Men kan geen inferieure mens creëren zonder meesterschap en ascentie op te offeren. Dat is misschien wel de belangrijkste les voor het gezaaide rode ras en hun Siriaanse tegenhangers in deze ervaring. 

HET ANNANUKI SLAVEN RAS
De Annanuki vielen in een deformatie van het verlangen naar onsterfelijkheid boven meesterschap.
Vanuit het verlangen naar onsterfelijkheid, kozen de Annanuki ervoor om de energetische biosfeer van de Aarde zodanig te veranderen, dat die meer bevorderlijk was voor hun doel. 
Vanuit de wens om onsterfelijk te worden, wordt het comfort van het lichamelijke voertuig een allesverslinder. In het alles consumerende verlangen naar plezier, wat inherent is aan een rijk fysiek leven zonder strijd, kozen de Annanuki ervoor een ondergeschikt slavenras te creëren. De Annanuki vonden dat het gezaaide rode slaven ras onwillig was hun te dienen zoals ze wensten, noch waren ze bereid om de zware condities van de mijnen te dragen die de rijkdom van de Annanuki zouden onderhouden. Het gezaaide rode ras was gekloond met voldoende herinnering aan de waarheid om zich op die manier te laten gebruiken. 

Het success van de veranderde energie stroom zetten de Annanuki ertoe aan de wetenschappers van Orio te vragen een nieuw slavenras te kweken, dat gehoorzaam en volgzaam genoeg was om in de mijnen te werken, het eten te verbouwen en de Annanuki op alle mogelijke manieren zouden dienen. 

De groep van 6 wetenschappers die de biosfeer van Aarde hadden veranderd in een elektromagnetische energiestroom stemden daarmee in, en bleven nog eens 100 jaar om het tweede slavenras op Aarde te creëren. 
Dit slavenras was voornamelijk elektrisch van aard en had minder genetisch materiaal dan het gezaaide rode slaven ras.  Zoals we reeds vertelden, gebruikten de wetenschappers van Orion een mix van DNA van de Annanuki zelf, wat ze terugbrachten tot minder dan 1/10e van hun oorspronkelijke erfgoed.
Het tweede slaven ras was daarom veel minder bewust dan het rode slaven ras, dat was gezaaid door de Sirianen. 

Het tweede slavenras werd in volgzaamheid gehouden door 18 voornaamste gedachtevormen, zoals besproken in het laatste hoofstuk. Deze 18 gedachtenvormen werden bijeen gehouden door de elektrische geometrie, die op Aarde en in jullie zonnestelsel in beweging was gezet door de wetenschappers van Orion. 

Deze slaven waren geprogrammeerd om eigendom te zijn van de goden in fysieke vorm, de Annanuki. De Annanuki konden hun eigen elektrische stroom gebruiken om de slaven bevolking onder controle te houden. Dat deden ze inderdaad, in ieder geval voor een tijdje. Wat bedoelen we hiermee?
In de loop van de tijd, groeide en groeide de slaven bevolking. In de loop van de tijd, werd de gedachtevorm van de Annanuki minder krachtig dan dat van de miljoenen slaven onder hun heerschappij. Al snel kwamen de Annanuki zelf onder de invloed van de gedachtevorm die ze hadden gecreëerd om de slaven onder hun controle te houden. Zo doende, werden ze in de dans van polariteit getrokken, wat resulteerde in een strijd tussen twee familieleden om de heerschappij.

Hier kan men wederom het creatieve recht in actie zien. Men kan niet iets creëren zonder het zelf te ervaren. De Annanuki creëerden een slavenras en ervaarden vervolgens uit eerste hand hun gedachtevorm, toen de gedachtevorm van het slavenras hun eigen gedachtevorm in kracht overtrof. In de loop van de tijd, brak de gedachtevorm van de slaven het veld van de Annanuki, waardoor ze ouder begonnen te worden en af te takelen. In het proces het ouder worden, werden de Annanuki krankzinnig en begonnen oorlog met elkaar te voeren. De missie naar onsterfelijkheid werd voor de Annanuki gesaboteerd door de dissonante energie stroom die het slavenras creëerde. 


LEVEN, DOOD, REÏNCARNATIE EN ONSTERFELIJKHEID
De Annanuki creëerden een slavenras dat ouder werd en stierf. Tot aan dit samengaan op Aarde, kenden de slaven van het rode mensenras  een lange levensspanne (2.000 jaar), met de mogelijkheid van ascentie aan het einde.
De mogelijkheid om te ascenderen behelsde ook de ervaring om op te staan uit de dood, indien men deze uitkomst voor zijn/haar levenspad verkoos. Zoals het toen was, maakte de gedachtevormen van geboorte, dood en wedergeboorte, ouder worden en ziekte geen deel uit van de realiteit op Aarde. 
Door het creëren van het slavenras van de Annanuki, waarvan de slaven ouder werden en overleden, werden de gedachtevormen van ouder worden, dood en reïncarnatie geankerd op Aarde.
In het begin waren zulke gedachtevormen beperkt, omdat de slavenbevolking nog klein was. Maar toen de slavenbevolking steeds meer toenam in grootte, werden die gedachtevormen wereldwijd verbreid. 

Als reactie op zo’n wereldwijde gedachtevorm, begonnen snel alle andere koninkrijken ouder te worden en sneller te overlijden. 
De levenscirkels veranderden zelfs voor het planten koninkrijk, waardoor planten veel sneller geboren werden, ouder werden en dood gingen. Dit gebeurde ook voor alle soorten in het dieren koninkrijk. Opeens begonnen paarden, giraffen, olifanten, adelaars, tijgers, leeuwen en beren ouder te worden en in een veel korter tijdsbestek te overlijden, waar tot voor deze verschuiving een veel langere levensspanne de norm was. 

De langere levensspanne werd gevoed door een grote toevoer van zuurstof die het kristallijne diafragma van die soorten op zo’n manier voedden dat ze een belichaming konden volhouden van 800 jaar of langer. 
De daad van geboorte was in zichzelf een veel zeldzamere ervaring, omdat de cycli langer waren en gebaseerd waren op het behouden van de energie op het land. Kuddes die 800 jaar bestaan hebben slechts een geboorte van een bepaald aantal vrouwtjes nodig iedere 10 jaar, niet een geboorte per jaar door iedere vruchtbare vrouwelijke vorm.  

Waardoor werd de levensspanne van deze soorten verkort? De groeiende slavenbevolking consumeerde meer en meer zuurstof in de atmosfeer van Aarde, dan het planten koninkrijken konden produceren en daartegen over konden zetten.
Mettertijd, was er steeds minder zuurstof beschikbaar om al het leven van alle koninkrijke te onderhouden. Dit gebeurde over een 32.000- jarige periode, van 120.000 tot 152.000 jaar geleden, wat de gemiddelde levensduur van het dieren koninkrijk tot meer dan de helft verkortte. Tegelijkertijd nam het aantal nieuwgeborenen verhoudingsgewijs toe als gevolg van het aantal toegenomen aantallen doden van elk gegeven soort. 

Het gebrek aan zuurstof kwam tot een dieptepunt toen de twee nucleaire bommen explodeerden in de oorlog tussen de Annanuki. Deze bommen vernietigden 80% van de begroeiing op Aarde, waardoor de zuurstof nog eens met 80% daalde. Daardoor begonnen de dieren koninkrijken in plaats van te leven van de lucht, elkaar op te eten om te blijven leven. De levensspanne van elk koninkrijk werd in de tijd steeds kleiner en kleiner tot het verviel tot gevangenschap van een voortgaande cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte. 
De natuur koninkrijken op Aarde begrijpen nu hun eigen aandeel in die dans. Ieder ziet hoe ze hun kracht van hun gedachtevorm weggaven aan het gezaaide menselijke ras, dat naar Aarde kwam met zo’n enorme kennis. 
Door hun kracht weg te geven aan de menselijke soorten, werd die kracht uiteindelijk misbruikt op een manier die catastrophes veroorzaakte voor Aarde. 
Ieder soort neemt daarom nu alle kracht terug die in de loop van de tijd aan de mensheid is gegeven ten behoeve van hun keuze om te ascenderen. Ieder koninkrijk is bezig daar uit te komen waar ze de mensheid niet meer toestaan om hun toekomst te bepalen. 

HET EINDE VAN DE HEERSCHAPPIJ VAN HET DONKER
De Grote Centrale Zon is verheugd aan te kondigen dat de heerschappij van het donker officieel ten einde is gekomen in jullie cosmos en op Aarde. Die verschuiving is niet zonder slag of stoot gegaan. Echter, hoe meer de karmische overeenkomsten onthuld worden, opnieuw afgehandeld en vervolgens begrepen, hoe meer de patronen uit dat karma opnieuw kunnen worden geschapen en veranderd om zich te voegen naar de ascentie in het geheel.
We eren die paar moedigen enkelingen in de menselijke vorm die recentelijk hun initiaties hebben doorlopen om het karma beschikbaar te maken dat ligt besloten in de menselijke dans op Aarde. 
Zonder die openbaringen, zou de ascentie van jullie cosmos falen. 

We begrijpen dat velen in menselijke vorm het donker als licht zien en het licht als donker. In werkelijkheid is er zoveel donkerte in jullie cosmos dat jullie voornamelijk donker hebben gekend. Donker is niet verkeerd, en daarom vragen we dat niemand die dit materiaal leest gaat oordelen. 
Donker is verloren, en tijdens het verlies van het zelf en van kennis, wordt men gedwongen patronen te gaan lopen die het geheel van de schepping niet dienen. Net zoals bij een machine die is geprogrammeerd om slechts één patroon te lopen of één opdracht te doen, veroorzaakt de versplintering van de geest enkel nog in staat te zijn één patroon te lopen. 
De versplintering van de geest lijkt een omstandigheid te creëren waarin de geest zich niet kan ontwikkelen. 

De slang engelen die heerschappij over Aarde hadden worden nu geëxporteerd naar de dimensies en creaties waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Zo worden deze wezens in staat gesteld om hun oorspronkelijke rol en doel te vervullen, wat is om de tussenruimte te bewaren. De sterren waar die slangen werden uitgezet moeten deze wezens weer opnemen en de fout in hun eigen ascentie gaan begrijpen.
De les van deze dans is dat niets zou moeten worden buiten gezet in ascentie. Alles moet getransmuteerd worden, en in het process van transmutatie begrepen worden. Als men naar buiten gooit wat nooit begrepen is, gaat men het zelfde patroon ergens anders herhalen, en dat creëert karma. 

De dimensies die de engelen buiten de deur zetten, hebben verzekerd dat de engelen naar “huis” zijn gestuurd, naar de Grote Centrale Zon, naar de creatie aangrenzend aan die waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Daardoor zou het patroon herzien kunnen worden en daarmee in zijn geheel ophouden te bestaan. 

Door geen verantwoordelijkheid te nemen door engelen terug te sturen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, vielen ze op Aarde waardoor Aarde onder hun heerschappij kwam. 
Met als gevolg, dat de sterren van de dimensies 18, 25, 36 en 72 allemaal karma hebben met Aarde. Die dimensies zullen hun karma terugbetalen in chi die de ascentie van de Aarde zal ondersteunen in de komende eeuwen. 
Iedere ster in elke dimensie moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen fouten of gebleken misvattingen. Als iedere ster in iedere dimensie zijn doel verwezenlijkt, is ascentie voor het geheel verzekerd. Als iedere ster in iedere dimensie erin tekort schiet om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen manifestaties, stopt de ascentie voor het geheel. 
Dit is de les die de Grote Centrale Zon nu begint te begrijpen. 

Men mag dit toeschrijven aan de menselijke dans en de dans van ascentie op Aarde. Ieder mens en iedere soort op Aarde moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen manifestaties en karma. Als iedere mens en iedere soort erin tekort schiet verantwoordelijkheid voor de karma te nemen die de levensdans op Aarde is toegebracht, stopt ascentie voor het geheel. Dat is ook de les voor Aarde op dit moment. 

Er zijn mensen die verantwoordelijkheid nemen voor de levensdans van alle mensen in de geschiedenis van de Aarde. Ons kanaal is daar een voorbeeld van. Degenen die verantwoordelijkheid nemen en ervoor kiezen om te ascenderen vervullen hun rol als soort in een eenstemmigheid die bekend staat als Aarde. Zo doende, wordt de ascentie van de Aarde als geheel mogelijk. 

De Grote Centrale Zon feliciteert degenen in menselijke vorm die recentelijk hun karma voor de menselijke soort hebben bevrijd, de Aarde in staat stellend haar volgende stap in haar wereldwijde ascentie te zetten. Zonder jou, zou de volledige ascentie van de Grote Centrale Zon niet mogelijk zijn. Dat jullie door mogen gaan jullie overeenkomsten te vervullen! We danken en eren jullie!

DANKBETUIGING
Dit boek is liefdevol opgedragen aan die Moedige Zielen die ervoor kiezen het Pad van Ascentie in dit leven te vervullen op Aarde. Dat jullie de Liefde van God/Godin/Al Dat Is mogen verspreiden bij elke stap die jullie op je pad zetten. 


COPYRIGHT
Cosmic © 2018, Asur’Ana, Aligning With Earth

Dit boek heeft Cosmisch Copyright. Deze informatie wordt enkel voor Theoretische Verkenning aangeboden. Aanvaard deze kennis alleen als het met je resoneert en laat de rest voor wat het is. Gebruik alle of een deel van de informatie, om te delen en ontwikkelen. Alle informatie behoort God/Godin/Al Dat Is toe, JOU dus. Als je de informatie die je ontvangt integreert, evolueer je en ontwikkel je nieuwe waarheden via je eigen unieke portal van expressive, de Mensheid en de Planeet ondersteunend in hun evolutie naar Huis. 


DISCLAIMER
Asur’Ana verspreidt geen medisch advies en schrijft geen gebruik van wat voor techniek dan ook voor als behandeling van fysieke, emotionele of medische problemen zonder het advies van een arts, zowel direct als indirect. 
De bedoeling van de auteur is slechts om informatie van algemene aard aan te bieden die je kan helpen bij je zoektocht naar fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel welzijn.
Mocht je enige informatie van dit boek voor jezelf gebruiken, wat je grondrecht is, aanvaardt “Aligning with Earth” geen aansprakelijkheid voor jouw handelen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten